Általános Szerződési Feltételek


Nyaralási (táborozási) szerződés

A Tengeri Tábor Tribunj vállalkozás, táborvezető Bóni István (székhely: 7932 Mozsgó, Árpád u. 17. E.V. nyilvántartási száma: 50982806, adószáma: 67943102-1-22), továbbiakban Táborvezető és programszervező, valamint Táborozó között az alábbi feltételekkel jön létre a Nyaralási (táborozási) szerződés:

AZ IDŐPONT ÉS A TENGERI TÁBOR HIRDETETT SZOLGÁLTATÁSAINAK (SZÁLLÁS, TELJES ELLÁTÁS) IGÉNYLÉSE, FOGLALÁSA, A TÁBOROZÁSI DÍJ 30 %-NAK BEFIZETÉSÉVEL TÖRTÉNIK, MELY EGYBEN A NYARALÁSI (TÁBOROZÁSI) SZERZŐDÉS ELFOGADÁSÁT IS JELENTI!

A teljes részvételi díj befizetése: a már befizetett előlegen felüli díjat legkésőbb a szálláshelyre történő megérkezéskor esedékes kifizetni. Amennyiben a Táborozó ezt szeretné, előtte is bármikor megteheti. A banki befizetést, vagy utalást a következő címre és névre kell intézni, az elektronikus számla megérkezését követően:
Bóni István, 7932 Mozsgó, Árpád u. 17, bankszámlaszám: OTP 11773315-00105064 megjegyzésbe kérem beírni: családi tábor Tribunj, és a nyaralás időpontját).

A részvételi díj a táborozás (családi nyaralás) meghirdetett programjában szereplő szolgáltatások árát: szállás teljes ellátással, napi háromszori étkezést, tematikus táborok – pl. sakktábor, angol nyelvi tábor, kézműves foglalkozások, animáció – programjainak költségeit, turisztikai illetéket, illetve szervezési költségét foglalja magába.

A részvételi díj semmiféle biztosítást, fakultatív program költséget, valamint az utazás költségeit sem tartalmazza, azt a Táborozó önállóan szervezi és fizeti, saját belátása szerint.

A Táborozó (szolgáltatást igénybe vevő) elállása a szerződéstől:

A Táborozónak joga van a nyaralási (táborozási) szerződéstől a nyaralás (táborozás) megkezdése előtt bármikor elállni lemondási díj megfizetése ellenében. A Táborozó köteles az elállást írásban a Táborvezetővel közölni. Elállásnak számít az is, ha a Táborozó a nyaralást (táborozást) előzetes nyilatkozattétel nélkül nem kezdi meg. Ilyen esetekben a tervezett nyaralás (táborozás) kezdetének időpontja tekinthető az elállás időpontjának. Amennyiben a Táborozó nem a nyaralási (táborozási) szolgáltatások lényeges megváltoztatása vagy a hirdetett díjakhoz képest 10%-ot meghaladó díjemelés miatt áll el a szerződéstől, úgy köteles az alábbi kötbérköltéseket megfizetni – a szolgáltató odáig felmerülő költségeinek fedezése miatt – a nyaralás (táborozás) megkezdése előtt:

  • 30 napig: a teljes összeg 30%-át
  • 29-14 napig: a részvételi díj 40%-át
  • 14 napon belül: a részvételi díj 60%-át

Halaszthatatlan indok (pl. hirtelen történt súlyos megbetegedés (műtét) esetén a Táborozónak lehetősége van átruházni a táborozás jogát harmadik személyre). Ebben az esetben a már megfizetett díjat, előleget beszámoljuk az Átruházott (Harmadik személy) díjába.

A Táborvezető az elállás esetében jogosult a fentiek alapján őt megillető összegnek a részvételi díjból történő levonására, megtartására. A befizetett összegből a levonást követően, a fennmaradó rész a Táborozót illeti meg. Amennyiben a Táborozó által befizetett összeg nem fedezi a Táborvezető fentiekben megállapított költségeit, a Táborozó köteles azt a lemondás időpontjától számított 8 munkanapon belül a Táborvezetőnek megfizetni.

Kártérítés, reklamáció:

Ha a szolgáltatás teljesítése és minősége nem a Szolgáltató által hirdetetteknek megfelelő, hibás, hiányos vagy elégtelen, akkor a Táborozó köteles az eltérés tényét a Táborszervezőnek, vagy helyi megbízottjának, képviselőjének haladéktalanul jelenteni, akinek a bejelentést jegyzőkönyvbe kell foglalnia, ennek egy példányát a Táborozónak átadnia és erről a Táborvezetőt tájékoztatnia, továbbá a hibát elhárító vagy a kárt mérséklő intézkedéseket azonnal megtennie. Amennyiben a Táborozó a fent említett jelzést elmulasztja, akkor a kártérítési igénye nem érvényesíthető.

A Táborozó által a nyaralási (táborozási) szerződés teljesítése során harmadik személynek okozott károkért a Táborozó felel.

Jogviták: A Programszervező elsősorban a peren kívüli megegyezésre törekszik. Jogviták esetében azonban a felek alávetik magukat az illetékes jogi képviselőknek.

Táborozó az ÁFSZ-t elolvasta, megértette, azzal egyetért, a feltételeket elfogadta.

Köszönettel:
Tengeri Tábor Csapata